Zakres usług

Kancelaria świadczy szeroki zakres usług. Koncentruje się na pięciu głównych obszarach: prawie karnym, opiekuńczym i spadkowym, prawie pracy, cywilnym i gospodarczym oraz prawie administracyjnym. Dowiedz się więcej o zakresie usług kancelarii poniżej.

Dowiedz się więcej >

Zakres usług

Praw karne
Prawo karne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego. Obejmują one m.in. udzielanie konsultacji prawnych, reprezentowanie klientów w postępowaniu karnym na każdym jego etapie (pomoc prawna dla podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym i obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym) oraz sporządzanie opinii prawnych. Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych pod numerem telefonu +48 501 464 353.

opiekunczeispadkowe32
Prawo opiekuńcze i spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spadkowego, a w szczególności:

  • ■ sprawy o rozwód i separację;
  • ■ sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej;
  • ■ sprawy alimentacyjne;
  • ■ sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich;
  • ■ sprawy o kontakty z dziećmi;
  • ■ podziały majątku;
  • ■ sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
  • ■ sprawy o dział spadku;
  • ■ sprawy o zachowek;
  • ■ sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego.
Prawo pracy
Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w pełnym zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Usługi te obejmują między innymi zwolnienia grupowe i indywidualne, opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich oraz rozwiązywanie sporów pracowniczych (włącznie z reprezentowaniem klientów w postępowaniu sądowym), ochronę przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację, jak też restrukturyzacje i przenoszenie zakładów pracy oraz systemy wynagrodzeń i świadczeń.

Sprawy cywilno-gospodarcze
Sprawy cywilno-gospodarcze

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sądowych spraw procesowych i nieprocesowych związanych z aspektami działalności podmiotów gospodarczych. Prowadzimy także sprawy w imieniu i na rzecz osób fizycznych dotyczące szeroko rozumianych spraw cywilnych. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie spraw zobowiązaniowych i odszkodowawczych powstałych na tle wykonywania rożnego rodzaju umów cywilnoprawnych. Prowadzimy również sprawy w zakresie prawa rzeczowego, ubezpieczeniowego, odszkodowawczego (w tym odszkodowania za błędy medyczne). Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi. Doradzamy klientom w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych (negocjacje, umowy, kontrakty, opinie prawne).

sprawy administracyjne
Sprawy administracyjne

Kancelaria prowadzi szeroko rozumiane sprawy administracyjne, w tym m.in. dotyczące nieruchomości, prawa celnego, prawa budowlanego oraz prawa sportowego. Reprezentujemy klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.